Regulamin 1. REGULAMIN

  § 1
  Postanowienia ogólne
  Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem ”, określa dokładne zasady korzystania z usług świadczonych przez Ewelinę Głuszek zwaną dalej „wizażystą”.
  Wizażysta świadczy Usługi wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu.
  Klienci Wizażysty mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed rezerwacją wizyty na usługi u Wizażysty.
  Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
  § 2
  Definicje
  Klient – oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  Osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Wizażysty za zgodą ustną lub pisemną, rodzica/opiekuna prawnego.
  Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony przez Usługodawcę.
  Wizażysta – oznacza usługodawcę świadczącego usługi mobilne w umówionym z klientem miejscu.
  Usługa/Makijaż – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzeczKlienta.
  Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie.
  Usługodawca – oznacza:
  TheMakijaż by Ewelina Głuszek, NIP: 8982243606 REGON:380482846
  zgodnie z systemem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Dane kontaktowe: adres e-mail: themakijaz@gmail.com, numer telefonu: +48 695 491 010.
  § 3
  Obowiązki klienta
  Klientem Wizażysty jest osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego. W przypadku osoby niepełnoletniej Usługodawca jest uprawniony do żądania przed wizytą przedłożenia stosownej zgody opiekuna prawnego oraz do odmowy świadczenia Usługi, w przypadku braku takiej zgody.
  Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonej usługi oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
  Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcyo pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Usługi.
  Klienci powinni przychodzić na umówioną wizytę bez osób towarzyszących.
  Klient powinien stawić się w uzgodnionym z Wizażystą miejscu maksymalnie na 2 minuty przed rozpoczęciem Usługi, ale nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem usługi.
  O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować Wizażystę telefonicznie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem usługi.
  Wizażysta dopuszcza spóźnienie Klienta do 10 minut, po tym czasie usługa zostanie odwołana lub skrócona. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie przez Usługodawcę.
  W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 2 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.
  Klient zobowiązany jest do stawienia się na umówioną wizytę bez osób trzecich.
  § 4
  Cennik
  Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług dostępnym na stronie www.themakijaz.pl
  Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, przewidywanym czasem trwania oraz ceną.
  § 5
  Rezerwacja wizyt
  Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty poprzez stronę internetową www.themakijaz.pl, email themakijaz@gmail.com lub przez telefon pod numerem +48 695 491 010.
  W przypadku wybrania przez klienta opcji płatności na miejscu Usługodawca wymaga wpłaty przez Klienta Zadatku, który jest gwarancją terminu. Zadatek w wysokości 50% ceny usługi należy wpłacić w ciągu 24h od umówionej wizyty na przesłany nr konta wizażysty, który zostaje przesłany po akceptacji terminu umówionej wizyty do klienta. W przypadku braku wpłaty zadatku w ciągu 24h wizyta zostaje automatycznie anulowana.
  Nieprzystąpienie do Usługi makijażu okazjonalnego, kursu na własne potrzeby, kursu dla wizażystów w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania wizyty uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku. Odwołanie wizyty powyższych usług w terminie późniejszym niż 14 dni od wpłaty Zadatku uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku. W przypadku odwołania pakietów ślubnych, makijaży ślubnych nie z winy Usługodawcy, uprawnia go do zatrzymania całości wpłaconego zadatku.
  Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Wizażysty, w tym m.in. zdarzenie losowe, epidemię i pandemię, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej, choroba osoby wykonującej usługę, wypadek. Wizażysta nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin, otrzyma zwrot wpłaconego Zadatku lub otrzyma voucher w wysokości wpłaconego Zadatku do wykorzystania zgodnie ustaloną datą ważności.
  W przypadku realizacji Usługi Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Usługi wykonywanej dla Klienta. Ostateczna cena rozliczona po wykonaniu Usługi zostanie pomniejszona o wysokość wpłaconego Zadatku.
  § 6
  Płatności
  W przypadku wybrania przez klienta opcji płatności na miejscu klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane Usługi niezwłocznie po wykonaniu Usługi. W przypadku kursu dla wizażystów klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty przed rozpoczęciem kursu.
  Wizażysta udostępnia następujące sposoby zapłaty:
  Gotówka
  Blik
  Przelew tradycyjny
  Zapłata za pośrednictwem systemu Przelewy24
  W przypadku wybrania przez klienta opcji płatności na miejscu cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony uprzednio Zadatek.
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów usług. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym załączniku do niniejszego Regulaminu.
  § 7
  Standardy Wizażysty
  Usługodawca oświadcza, że posiadaja aktualne badania zdrowotne a Usługi wykonuje na najwyższym poziomie oraz z należytą starannością.
  Wizażysta przed przystąpieniem do realizacji Usługi, zobowiązana jest przygotować odpowiednio swoje stanowisko pracy oraz zadbać o odpowiednią dezynfekcję wykonywaną przed każdym klientem.
  Wizażysta używa jednorazowych aplikatorów oraz zdezynfekowane akcesoria i narzędzia.
  Wizażysta używa preparatów do dezynfekcji zgodnych z wymogami sanepidu.
  § 8
  Obowiązki Usługodawcy
  Usługodawca przed wykonaniem Usługi jest zobowiązany:
  przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego oczekiwań oraz jego stanu zdrowia oraz odebrać od Klienta wypełnioną i podpisaną kartę
  do przedstawienia Klientowi ewentualnych przeciwwskazań do wykonania Usługi oraz ewentualnych zaleceń po usłudze,
  do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług –w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zmian.

  § 9
  Voucher
  Voucher można zakupić bezpośrednio na stronie internetowej https://www.themakijaz.pl/voucher-podarunkowy, kontaktując się poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
  Voucher należy zrealizować w okreśłonym czasie podanym na voucherze. W przypadku przekroczenia ważności terminu vouchera, usługa nie zostanie zrealizowana przez Usługodawcę.
  Voucher nie podlega zwrotow ani wymianie.
  Podstawą realizacji vouchera jest okazanie go podczas umówionej usługi.
  W przypadku nie stawienia się na usługę zakupioną w formie vouchera, bez wcześniejszego poinformowania Usługodawcy lub zmiany terminu później niż 5 dni roboczych przed usługą, voucher uznaje się za zrealizowany.
  § 10
  Dane osobowe
  Administratorem danych osobowych Klientów jest TheMakijaż Ewelina Głuszek
  Z Administratorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail themakijaz@gmail.com
  Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z usług Wizażysty, będą przetwarzane w następujących celach: w celu komunikacji z klientem (otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt) oraz w celu wykonania usługi.
  Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.
  Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Ewelinę Głuszek działaniami, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Klientów, kancelariom prawnym, którym np. Ewelina Głuszek zleciła prowadzenie postępowania. Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na Facebooku oraz Instagramie.
  Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Ewelinę Głuszek do przetwarzania danych przez określony czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Eweliny Głuszek, oraz okres na jaki została udzielona zgoda.
  Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych przeniesienia ich danych osobowych Jednak w wyjątkowych sytuacjach dane nie mogą być usunięte natychmiast. Są to:
  – dane, które są niezbędne do realizacji usługi,
  – dane co do których istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie,
  – dane przetwarzane w zgodzie z innymi przepisami prawa.
  Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Ewelinę Głuszek Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem a danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z tematem “Dane osobowe” na skrzynkę themakijaz@gmail.com
  Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z w.w. treścią i w celach wskazanych w w.w. klauzuli informacyjnej, z którą Klient również zapoznaje się podczas pierwszej usługi.
  § 11
  Postanowienia końcowe
  Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika oraz certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca co do własnego doświadczenia.
  Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Wizażysty, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
  Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
  Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączonez postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
  Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.